Aktualności


Jesteśmy zawsze na czasie i skrupulatnie prezentujemy aktualny stan prawny, wszelkie jego najważniejsze zmiany oraz istotne dla naszych klientów orzecznictwo. Ponadto dzielimy się naszymi osiągnięciami i dokonaniami.

Warto wiedzieć:

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie o sygn. akt II PK 108/15 w istotny sposób wpisuje się w naszą codzienność i liczne sytuacje związane z zakazem konkurencji, który to co rusz jest umieszczany w umowach między pracodawcą, a pracownikiem, dlatego aktualna wiedza na ten temat jest wartościowa. Tezy wyroku są następujące:

„1. Istotną informacją, jaką pracownik pozyskuje w trakcie zatrudnienia, a której ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, jest także wiedza o profilu prowadzonej produkcji lub świadczonych usług oraz zapotrzebowaniu kadrowym i warunkach pracy w podmiocie prowadzącym działalność konkurencyjną, zaś przedmiotem umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może być powstrzymywanie się pracownika od podejmowania przez określony czas jakiegokolwiek zatrudnienia w tymże podmiocie (art. 101(2) § 1 kp w związku z art. 101(1) § 1 kp.
2. Nie można zatem przyjmować, ustania z mocy art. 101(2) § 2 kp zakazu konkurencji z racji niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania, polegającego na opóźnieniu w realizacji świadczenia, jeśli pracownik podjął działalność konkurencyjną bezpośrednio po rozwiązaniu łączącego strony stosunku pracy, przed nadejściem terminu płatności pierwszej raty odszkodowania.”